കേരള നെല്‍വയല്‍ – നീര്‍ത്തട സംരക്ഷണ ബില്‍ – 2007 ഉടന്‍ നടപ്പാക്കുക

ജൂലൈ 17, 2008 at 6:56 am (നെല്‍കൃഷി)

കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് ഒരു കത്ത്

പ്രസ്തുത കത്തിന്റെ കോപ്പി കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് പോസ്റ്റലായി എല്ലാപേരും അയക്കുവാനായി അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Advertisements

പെർമാലിങ്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ