കേരളത്തിന്റെ നെല്ലറയില്‍ ജീ‌എം പരീക്ഷണമോ?

ജൂണ്‍ 30, 2007 at 7:42 am (കേരളം, ജി.എം.വിളകള്‍, നെല്‍കൃഷി)

മാതൃഠ??മി എഡിറ്റോറിയല്‍ 30-6-07

കടപ്പാട്‌: മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയല്‍ 30-6-07

Advertisements

പെർമാലിങ്ക് ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ