നെല്‍കൃഷി

ഏപ്രില്‍ 8, 2007 at 4:02 am (നെല്‍കൃഷി)

1998 സ്ഥാപിതമായ ജാഗ്രതയുടെ ‘കേരളീയം’ 2007 ഏപ്രില്‍ ലക്കം നെല്‍കൃഷി പ്രത്യേക പതിപ്പായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നെല്‍കൃഷി സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുക, നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രസ്തുത ലക്കം ല‍ക്ഷ്യമിടുന്നത്‌.

Keraleeyam Special Issue on Rice WEEK OF RICE ACTION പൂര്‍ണരൂപത്തില്‍ കാണുവാന്‍ ചിത്രത്തില്‍ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക.

പേജുകള്‍ പി.ഡി.എഫ്‌ ഫയലുകളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

  1. പേജ്‌ 2 മുതല്‍ 14 വരെ
  2. പേജ്‌ 15 മുതല്‍ 30 വരെ
  3. പേജ്‌ 31 മുതല്‍ 44 വരെ
  4. പേജ് 45 മുതല്‍ 57 വരെ
  5. പേജ്‌ 58 മുതല്‍ 67 വരെ

keraleeyam_info.jpg

Advertisements

പെർമാലിങ്ക് 5അഭിപ്രായങ്ങള്‍